טפסים ונהלים

טפסים

סט טפסים והנחיות לפי תקנה 36  הודעות לבעלי זכויות למקרקעין

בקשה לאישור תחילת עבודות

אישור תחילת עבודות

אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין, תחילת עבודות

תצהיר לצורך הוכחת בעלות

תצהיר יוזם התכנית על ביצוע הפרסום להפקדה

תצהיר התחייבות להעסקת קבלן רשום

תצהיר ויתור על שטח לדרך

חוות דעת מקצועית ממשרדי בריאות, עבודה, חינוך, מכבי אש, איכות הסביבה, משרד התחבורה וכו'

דווח על ביקורת באתר הבניה 

תצהיר המבקש על אי קיום צו ירושה לנפטרים בטאבו (תצהיר 2ב)

רשימת השכנים המחזיקים בקרקע הנוגעים לפרסום זכויות לפי סעיף 137

רשימת השכנים הנוגעים לפרסום הקלה לפי סעיף 149

התחייבות להריסת המסומן להריסה בתיק בניה

כתב שיפוי בגין הקלה/תכנית מפורטת או תיק בניה

בקשה להגשת ערר לוועדת ערר

טופס להגשת חישובים סטטיים

נספח תכנית מפורטת/מתאר במחוז הצפון

בקשה לקבלת פטור מהג"א 

בקשה לצילום תיק בנייה

חוות דעת מקצועית כללית

 

נהלים

נוהל הגשת תכניות מפורטות

תנאים מוקדמים לקבלת טופס 4 לחשמל

תקנון לעניין הרשות להגשת תכנית בבית משותף

פינוי פסולת לאתר פסולת מוכרז במסגרת בקשות להיתר

נוהל הגשת תיקי בניה באופן מקוון על פי הרפורמה בתכנון החל מתאריך 01/01/2016

תנאים לקבלת אישור לתחילת עבודות לבנייה חדשה