הודעות לתושבים

05/12/2022

תקציב הוועדה 2023

תקציב הוועדה 2022

הודעה מתאריך 07/06/2021

תקציב ועדה לשנת 2021

דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2020

 

הודעה מתאריך 13/05/2019

תקציב מאושר לשנת 2019

הודעה מתאריך 26/06/2016

ועדת תכנון ובניה מברכת את דיר חנא בכך שתכנית מס' 262-0409342 תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים במתחמים G1 G2 בדיר חנא, הופקדה והתכנית אחרי איחוד וחלוקה כוללת 170 דונם ו' 524 יחידות דיור מצ"ב תמונה לתכנית. 
הוראות התכנית
מצב מוצע 1
מצב מוצע 2
יו"ר הוועדה מר נביל דאהיר מברך ומודה למהנדס הרשות מר' אומיה חוסין ולראש המועצה מר' סמיר חוסין ולמתכנן הוועדה מר' באסל אבו רייא ולמתכננת המחוז גב' רנין קאסם תודה ובהצלחה

הודעה מתאריך 26/06/2016

ועדת תכנון ובניה מברכת את תושבי סכנין  בכך שתכנית מס' 262-0298844 תכנית קריית חינוך וסביבתה איחוד וחלוקה , הופקדה והתכנית אחרי איחוד וחלוקה כוללת 195 דונם ו' 544 יחידות דיור מצ"ב תמונה לתכנית. לצפייה בתשריט התכנית 

הודעה מתאריך 26/06/2016

תכנית מס' 262-0334094 תוכנת אבו גזלה בסכנין בשטח 178 דונם ו534 יחידות דיור  התכנית פורסמה להפקדה וכוללת איחוד וחלוקה ללא הסכמה והתכנית שוויונית  לכולם  , מי שמעניין לעיין בתכנית מוזמן לעיריית סכנין לוועדה בימי קבלת קהל.


הודעה מתאריך 07/03/2016

הוועדה המקומית לתכנון ובניה לב הגליל מברכת את מועצת עראבה על הכרזת מתחם 6 לאיחוד וחלוקה ללא הסכמה ע"י הותמל בשטח של כ- 1500 דונם שכולל אזור תעשייה כ- 400 דונם.


הודעה מתאריך 03/03/2016

הודעה על אישור תקציב לשנת 2016 ופירוט שנת 2015
תמצית תקציב הוצאות לשנת 2015 ו- 2016
תמצית תקציב הכנסות לשנת 2015 ו-2016

הודעה מתאריך 25/02/2016

החלטת בית המשפט בנושא צו הריסה בגוש 19379 חלקה 8

הודעה מתאריך 03/02/2016

פרוטוקול מהלך דיון והחלטות לישיבת ערר מס' 004/16

הודעה מתאריך 28/01/2016

הודעה בדבר אישורה הסופי של תכנית ג/21726 והאפשרות להוצאת היתרים כחוק - לפרטים נוספים

הודעה מתאריך 03/01/2016

תגובה לפניית עיריית סכנין ופרסום בתקשורת שהועדה נתנה היתרי בנייה ליזמים שזכו במכרזים במשרד השיכון בקשר עם תכנית הוואדי בסכנין - לפרטים נוספים


הודעה מתאריך 7/12/2015

ערר בנושא איחור בהגשת ערר בנוגע לדיר חנא

הודעה מתאריך 30/11/2015

ישיבת מליאה לא מן המניין לתכנית מס' 2620323600 במזרח עראבה במתחם 10 הוחלט על הפקדת התכנית בתאריך 29/11/15 בישיבת מליאה שלא מן המניין.

תכנית 262-0323600 לאיחוד וחלוקה ללא הסכמה במזרח עראבה הנקראת מתחם 10, הוחלט על הפקדת התכנית בתאריך 29-11-2015 בישיבת מליאה שלא מן המניין.


השתתפו:

- עו"ד נביל דאהר, יו"ר הוועדה

- מאזן גנאים, ראש עיריית סכנין וחבר ועדה

- עלי עאסלה ראש מ"מ עראבה וחבר ועדה

- חאלד חלאילה - סגן ראש עיריית סכנין וחבר ועדה

- סמיר חוסין - ראש מ"מ דיר חנא וחבר ועדה

תכנית 262-0323600 הינה תכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמה במזרח עראבה, התכנית מתבססת על תכנית ג/20566 מאושרת.
שטח התכנית: כ- 332 דונם.
מס' יחידות דיור מוצעות חדשות: כ- 1100 יחידת דיור.
התכנית כוללת כ-100 דונם בבעלות מדינה והשאר בבעלות פרטית.
ההפרשה לשטחי ציבור מקרקע מדינה מעל 40%
ההפרשה מהקרקע הפרטית כ- 30%.

מליאת הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה "לב הגליל" בישיבתה שלא מן המניין בתאריך 29-11-2015, החליטה על הפקדת התכנית בתנאי מהנדס הוועדה ולשכת התכנון. התכנית הופקדה בתנאי מהנדס הוועדה ולשכת התכנון.הודעה מתאריך 11/11/2015

ועדת תכנון ובניה לב הגליל מברכת כפר דיר-חנא על תכנית מפורטת מספר 262-0286963 באזור D1  + D2 התכנית כוללת 140 דונם אושרה סופית והיום פורסמה למתן תוקף ואנחנו מבקשים מהאזרחים להגיש מתאריך  23/11/15  תכניות להיתרי בניה בהתאם.
מזל טוב לכל תושבי דיר חנא ותודה לסמיר חוסין ראש מועצת דיר חנא וואומיה חוסין מהנדס המועצה לדיר חנא על התמיכה והעזרה ועל שיתוף הפועל ותודה לרנין קאסם מתכננת מחוז על שיתוף הפעולה ותודה לבאסל אבו רייא מתכנן הוועדה כאן.