מידע כללי

מכרזים חדשים בוועדה:

מכרז גבייה

מכרז לגבית חובות

תשובות ושאלות - מכרז גביית חובות

מכרז מס' 2/2021 מכרז תכנון עראבה

חוברת מכרז 2/2021

פרסום המכרז 2/2021 בעיתונות

תשריט תחום התכנון של המכרז 2/2021


שאלות ותשובות לגבי מכרז 2021 - 2

שאלות ותשובות מכרז תכנון 2-2021
עראבה מכרז 2-2021 - שאלות הבהרה - גורדון אדריכלים

שאלות ותשובות למכרז למתן שירותי מסירות ושליחויות משפטיות 

 

שאלות ותשובות למכרז למתן שירותי מסירות ושליחויות משפטיות 


מכרז 1/2021 ונספחים נוספים:

שאלות ותשובות חלק 2 מכרז 1/2021 בעראבה

מכרז 1-2021

שאלות ותשובות למכרז 1/2021

פרסום לעיתונות

תחום התכנון נספח ז

נספח י-א

פרק 3 1-2021

הערה למכרז 1/2021 בסעיף 20 המשפט : "ערבות הביצוע תהווה 5% מסכום התמורה" אינה רלוונטית למכרז זה ואין להתייחס אליה"

מכרז מפקח בכיר

מכרז למכירת רכב וועדה

מכרז חיצוני מהנדס

מכרז 4-19

חוברת מכרז 5-2019

תשריט מכרז 5-2019

מכרז 5-2019 - עראבה עיתון

מכרז 04-19 - הזמנה לקבלת הצעות להכנת תכנית

מכרז 04-19 - תשריט תיקון ואדי חסין

מכרז מהנדס וועדה

מכרז חיצוני גזבר

מכרז חיצוני מפקח אדום

 

חדשות

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.